Samowole budowlane

 

Dojazd nie jest problemem, docieram wszędzie gdzie jest potrzeba!

 

Za samowolę budowlaną uznaje się budowanie lub wybudowanie obiektu budowlanego (chociażby jego części) bez wymaganego pozwolenia na budowę, zgłoszenia lub pomimo wniesienia sprzeciwu do tego zgłoszenia.  W praktyce do samowoli budowlanych dochodzi często już w trakcie użytkowania wybudowanego obiektu. Właściciele decydują się na jego nadbudowę lub rozbudowę (dobudowanie ganku, tarasu, balkonu lub nawet piętra), nie występując o pozwolenie na budowę. Działania takie są niedopuszczalne i są traktowane jak samowola budowlana. Popełnienie samowoli budowlanej możliwe jest także w stosunku do budynków, na które nie jest potrzebne pozwolenie na budowę, ale konieczne jest zgłoszenie.  

Zgodnie z art. 48 ust. 2 prawa budowlanego (Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409 z zm.) z możliwości zalegalizowania samowoli budowlanej można skorzystać jedynie w sytuacji, gdy określona budowa:

 

- jest zgodna z przepisami o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym, a w szczególności z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, albo

- jest zgodna z ustaleniami ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- nie może naruszać przepisów - w tym techniczno-budowlanych, w zakresie uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z prawem.

 

W przypadku gdy masz taki obiekt na swojej działce, lub prowadzisz budowę ale dokonałeś istotnych zmian od zatwierdzonego projektu i masz w związku z tym niezakończona budowę -zadzwoń, przyjrzę się sprawie i wskaże drogę postępowania. 
 

Czy wiesz że:

 

Wykonanie zabudowy tarasu której konstrukcja jest oparta na ścianie budynku bez pozwolenia na rozbudowę jest samowola budowlaną? 

CIEKAWOSTKA

DORADCA BUDOWY

MAŁGORZATA SZCZĘSNA

503-603-977

Dane kontaktowe:

doradcabudowy@gmail.com